Climaroof – Οδηγίες Εφαρμογής

Νέα 14 Φεβρουαρίου 2023
climaroof

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρύσεις

Είναι απαραίτητος ο έλεγχος ρύσεων (ελάχιστη κλίση 1%) στην επιφάνεια εφαρμογής του συστήματος (με πήχυ, με αλφαδολάστιχο, με laser με ράμματα αναλόγως της δυσκολίας εφαρμογής) έτσι ώστε να αποφεύγεται τελείως η πιθανότητα ύπαρξης λιμναζόντων.

Έτσι, αναλόγως του μεγέθους του προβλήματος χωρίς να γίνουν τοπικές διορθώσεις ρύσεων (με το επισκευαστικό R4 STRONG REPAIR) ή και ολική εφαρμογή στρώσης**.

Διαφορές +1cm μπορούν να διορθωθούν με το κονίαμα Clima Roof KF-1. Μεγαλύτερες τοπικές διαφορές διορθώνονται με χρήση θερμομονωτικών πλακών διαφόρων παχών.

** με τσιμεντοκονία ενίσχυσης με το βελτιωτικό POWDER BOND ή με το επισκευαστικό FINE

REPAIR R3 και το R4 STRONG REPAIR και ικανού αριθμού (4/100m²).

Υδρορροές

Η ύπαρξη καθαρών και λειτουργικών υδρορροών είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι το νερό θα πρέπει να κατευθύνεται στις υδρορροές.

Περιμετρικός Αρμός Διαστολής

Σε σημεία εφαρμογής της επιφάνειας με κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, τοιχεία κλιμακοστασίου, τοίχοι δωμάτων κτλ) θα πρέπει να προβλεφθεί αρμός διαστολής διαστάσεων 1Χ1cm. Για επιφάνειες >90m² θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετος ενδιάμεσος αρμός διάστασης 1Χ1cm.

Θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής

Το σύστημα CLIMA ROOF εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος >5ºC και >35ºC και σε σχετική υγρασία <85%.

Δεν συνίσταται η εφαρμογή σε περίπτωση πρόβλεψης βροχής, δυνατού αέρα κτλ.

ΣΤΗΘΑΙO

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εγκιβωτισμός του συστήματος για λόγους σταθερότητας αλλά και δημιουργίας στεγανολεκάνης.

Επομένως η δημιουργία στηθαίου σε περίπτωση που δεν υπάρχει είναι σημαντικός παράγοντας. Το ύψος του καθορίζεται από το συνολικό πάχος του συστήματος +15cm.

Κατάσταση Υποστρώματος

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κτλ, τελείως επίπεδο με ικανοποιητικές ρύσεις.

Συνίσταται η απομάκρυνση σαθρών τμημάτων να γίνεται με υδροβολή.

Ο τρόπος επισκευών περιγράφεται τις ρύσεις, αντίστοιχα γίνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία κτλ).

Στον πιο κάτω πίνακα αναφέρονται πιο συνήθεις περιπτώσεις υποστρώματος με τις αντίστοιχες

διορθώσεις/προτάσεις επισκευών:

B. ΕΦΑΡΜΟΓH

1. Προετοιμασία υποστρώματος (βλ. Πίνακα Ι)

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης απαιτείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη, κτλ και εκ νέου έλεγχος της κατάστασης του νέου υποστρώματος.

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα που θα αποκαλυφθεί είναι ιδιαιτέρως σαθρό, συνιστάται να γίνεται η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων με υδροβολή. Επίσης, σε περίπτωση που το υπόστρωμα που θα αποκαλυφθεί έχει εκτεταμένες ανωμαλίες – ανομοιομορφίες (πχ οπές, φωλιές, κτλ) τότε συνιστάται να γίνει πριν την έναρξη της εφαρμογής του Συστήματος Clima Roof στρώση εξομάλυνσης (τσιμεντοκονία ενισχυμένη με βελτιωτικό κονιαμάτων Powder Bond ή επισκευαστικό κονίαμα Fine Repair κατηγορίας R3 ή Strong Repair 84 κατηγορίας R4, ανάλογα με το βάθος της επισκευής).

Τοπικές, μεμονωμένες φωλιές εξομαλύνονται με επισκευαστικό κονίαμα Fine Repair κατηγορίας R3 ή Strong Repair 84 κατηγορίας R4. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία και στα κατακόρυφα στοιχεία.

 

Πίνακας Ι: Προετοιμασία – Τρόπος Επισκευής υποστρώματος ανά περίπτωση

Τύπος υποστρώματος

Κατάσταση

Προετοιμασία – Τρόπος Επισκευής

Πλάκα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονία

Καλή

Πλύνετε με σαπουνόνερο και διαβρέξετε οπωσδήποτε το υπόβαθρο πριν την εφαρμογή του συγκολλητικού κονιάματος KF-1 (αλλιώς αφυδατώνεται το νερό του KF- 1). Στις περιπτώσεις που στην τσιμεντοκονία έχει δημιουργηθεί ‘κρούστα’ χρειάζεται αγρίεμα με υδροβολή.

Πλάκα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονία

Κακή

Επειδή το υπόστρωμα αυτό έχει αρχίσει να διαβρώνεται, δηλαδή έχει χάσει τη συνοχή του, χρειάζεται οπωσδήποτε αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό). Εάν έχει φανεί ο οπλισμός ή έχουμε πολύ μεγάλη μεταφορά αδρανών χρειάζεται επισκευή.

Μωσαϊκό (γυαλισμένο ή μη)

 

Καλό πλύσιμο με σαπουνόνερο/απορρυπαντικό και σκούπισμα. Εάν είναι πολύ γυαλιστερό, ίσως χρειάζεται αγρίεμα (με μηχανή μωσαϊκού ή με σβουράκι). Αστάρωμα με Epoxy Aqua Floor Primer διάφανο στην περίπτωση που η επιφάνεια δεν είναι πορώδης αλλοιώς απ’ ευθείας εφαρμογή του επισκευαστικό κονιάματος [Fine Repair (R3) ή Strong Repair (R4)].

Πλακάκια

 

Γενικά σε γυαλιστερές επιφάνειες τσιμεντοειδούς βάσης και κεραμικά πλακάκια πρέπει να γίνεται αστάρωμα με Epoxy Aqua Floor Primer διάφανο στην περίπτωση που η επιφάνεια δεν είναι πορώδης αλλοιώς απ’ ευθείας εφαρμογή του επισκευαστικό κονιάματος [Fine Repair (R3) ή Strong Repair (R4)].

Πλάκες πεζοδρομίου

 

Απομακρύνονται τυχόν βρύα και σαθρά υλικά με μηχανικό καθαρισμό. Αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό).

Παλιά ασφαλτική στεγανοποιητική στρώση (ασφαλτόπανο ή πισσάρισμα)

Καλή

Αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό).

Παλιά ασφαλτική στεγανοποιητική στρώση (ασφαλτόπανο ή πισσάρισμα)

Κακή

Ολική αποξήλωση. Καθαρισμός και αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό).

Παλιό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό (ακρυλικό ή πολυουρεθανικό)

Καλή

Σκούπισμα, πλύσιμο και στέγνωμα.

Παλιό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό (ακρυλικό ή πολυουρεθανικό)

Κακή

Ολική αποξήλωση. Καθαρισμός και αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό).

Μεταλλικό υπόστρωμα

 

Αστάρωμα με με Epoxy Aqua Floor Primer.

Ελαφρομπετόν ή άλλο beton ρύσεων

 

Αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό).

Ασφαλτόπανο με αλουμίνιο

 

Αστάρωμα με με Epoxy Aqua Floor Primer.

Ασφαλτόπανο με ψηφίδα

 

Αστάρωμα με ακρυλική οικοδομική ρητίνη Powderbond (αναλογία 1:3 ή 1:4 υλικού / νερό).

Σε περίπτωση υποστρώματος διαφορετικού από αυτά που παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της KRAFT για την

ενδεχόμενη πρόταση εφαρμογής κατάλληλου ασταριού πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του Clima Roof KF-1.

2. Στρώση συγκόλλησης/επιπέδωσης & θερμομονωτικής προστασίας

Η προετοιμασία του μίγματος γίνεται με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. Αδειάστε σε κατάλληλο κενό δοχείο 4,2 έως 4,5 kg νερό και προσθέστε το Clima Roof KF-1 σιγά σιγά καθώς αναδεύετε. Συνεχίστε την ανάδευση τουλάχιστον για 3-4 λεπτά.

Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση όταν γίνει ομοιογενές χωρίς σβόλους. Περιμένετε 5 λεπτά και αναδεύστε ξανά για 1 λεπτό. Η μέγιστη εργασιμότητα του μίγματος είναι 20 λεπτά στους 25oC. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος γιατί αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών και στην αύξηση της συρρίκνωσής του.

Εφόσον έχει γίνει η προετοιμασία του υποστρώματος όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 ρίξτε μικρή ποσότητα του μίγματος στο υπόστρωμα τόση ώστε να καλύψει επιφάνεια μίας ή δύο πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης. Στη συνέχεια με τη χρήση «σκληρής» μεταλλικής σπάτουλας γίνεται διάστρωση και επιπέδωση του Clima Roof KF-1, με ενδεικτικό πάχος εφαρμογής 10-20mm. Όσο είναι το μίγμα ακόμα νωπό, γίνεται η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης XPS GF Etics με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει σε όλη την κάτω πλευρά της πλάκας ομοιόμορφα το κονίαμα Clima Roof KF-1 και χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας.

Ο τρόπος τοποθέτησης των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης XPS GF Etics είναι με τη μέθοδο των διασταυρούμενων αρμών. Στην περίπτωση που πρόκειται να δημιουργηθούν κλίσεις με την τοποθέτηση κεκλιμένων πλακών Clima Roof KF-XPS INCLINE πάνω στην πρώτη στρώση ισοπαχών πλακών XPS GF Etics, τότε αυτές τοποθετούνται με τη μέθοδο των διασταυρούμενων αρμών. Ακολουθεί έλεγχος της επιπεδότητας των πλακών, καθώς και της μη αλλοίωσης των κλίσεων της ταράτσας. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται έως ότου καλυφθεί με Clima Roof KF-1 και XPS GF Etics όλη η ταράτσα.

Γενικά, πρέπει να καταναλώνεται 1 σακί Clima Roof KF-1 ανά 3 – 4 θερμομονωτικές πλάκες. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση, σημαίνει ή ότι το υπόστρωμα είναι πολύ ανώμαλο και ίσως χρειάζεται διαφορετικό πάχος θερμομονωτικού ή μικροδιαμορφώσεις στο πάχος του CLIMAROOF KF-1 (μέγιστο πάχος 4cm). Απαιτούμενη κατανάλωση υλικού είναι 1,5kg/mm/m². Το στέγνωμα του μίγματος γίνεται σχετικά γρήγορα σε 2 έως 24 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις πάχος εφαρμογής. Η συνέχιση των εργασιών εφαρμογής μπορεί να γίνει εφόσον μπορεί να πατηθούν οι πλάκες χωρίς να χαλάσει η αλφαδιά τους.

Για την πλήρη ωρίμανση του υλικού απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 14 ημέρες ανάλογα το σύστημα στεγανοποίησης. Στην περίπτωση δημιουργίας κλίσεων με πλάκες Clima Roof KF-XPS INCLINE, οι ισοπαχείς πλάκες της πρώτης στρώσης τοποθετούνται πάντα με την κατά μήκος κατεύθυνση προς τις υδρορροές (με αυξανόμενο πάχος κατά 1 cm ανά πλάκα μήκους 1 m) και ακριβώς πάνω σ’ αυτές συγκολλούνται στη συνέχεια οι πλάκες Clima Roof KFXPS INCLINE, ώστε να δημιουργηθεί ενιαία επίπεδη επιφάνεια με κλίση 1 % προς τις υδρορροές.

Η συγκόλληση των πλακών Clima Roof KF-XPS INCLINE πάνω στις ισοπαχείς πλάκες (ή μεταξύ δύο ισοπαχών πλακών) γίνεται με Hydroguard One 40. 3.

3. Δημιουργία αρμού διαστολής στη συμβολή δαπέδου με κατακόρυφα στοιχεία ή ενδιάμεσα

Η διάστρωση των πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης XPS GF Etics γίνεται έως και 1-2cm πριν τα κατακόρυφα στοιχεία. Το κενό που προκύπτει ανάμεσα στην εξηλασμένη πολυστερίνη και το κατακόρυφο στοιχείο πληρώνεται είτε με αφρώδες πολυαιθυλένιο κατάλληλου πάχους και σε ύψος 1cm κάτω από το ύψος της εξηλασμένης πολυστερίνης, είτε με πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους και με ύψος 1cm κάτω από το ύψος της εξηλασμένης πολυστερίνης.

Το 1cm βάθος που προκύπτει από το ύψος της εξηλασμένης πολυστερίνης με αυτό της διογκωμένης πολυστερίνης πληρώνεται με σφραγιστική πολυουρεθανική μαστίχη JOINT PU 25.

4. Γέμισμα αρμών πλακών XPS GF Etics

Η αρμολόγηση των πλακών XPS γίνεται με το τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών Clima Roof KF-2 . Η προετοιμασία του μίγματος Clima Roof KF-2 + Clima Roof KF-2 Latex γίνεται με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. Αδειάστε το Clima Roof KF-2 Latex σε κατάλληλο κενό δοχείο και προσθέστε το Clima Roof KF-2 σιγά σιγά καθώς αναδεύετε.

Αναδεύετε πλήρως για τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση όταν γίνει ομοιογενές χωρίς σβόλους. Περιμένετε 3-5 λεπτά και αναδεύστε ξανά για 1 λεπτό. Η μέγιστη εργασιμότητα του μίγματος είναι 45min στους 25oC. Μετά την παρασκευή του μίγματος απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού ή άλλου υγρού για την διόρθωση της εργασιμότητας του κονιάματος.

Αυτό θα οδηγήσει στη μείωση των αντοχών του και στην αύξηση της συρρίκνωσής του.

Ακολουθεί γέμισμα των αρμών που δημιουργούνται ανάμεσα στις πολυστερίνες, καθώς και αρμολόγησή τους με τη χρήση του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού 2 συστατικών CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex.

Σε περίπτωση που υπάρξει αρμός ανάμεσα στις πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάνω από 5mm, θα πρέπει να γεμίζει με αφρό πολυουρεθάνης πιστολιού πολύ χαμηλής διόγκωσης Glue Foam 52 για την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών και στη συνέχεια να ακολουθήσει η αρμολόγησή του με τη χρήση του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού 2 συστατικών CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex.

5. Λούκι εξομάλυνσης

Η προετοιμασία του μίγματος Clima Roof KF-2 γίνεται με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. Αδειάστε 2,5kg νερό σε κατάλληλο κενό δοχείο και προσθέστε το Clima Roof KF-2 σιγά σιγά καθώς αναδεύετε. Αναδεύετε πλήρως για τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση όταν γίνει ομοιογενές χωρίς σβόλους.

Η δημιουργία περιμετρικού λουκιού υποβοήθησης απορροής νερού στη συμβολή του υποστρώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (πχ στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου, κτλ) γίνεται με τη χρήση του μίγματος CLIMA Roof KF-2, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4. Το λούκι εξομάλυνσης θα πρέπει να είναι τριγωνικής μορφής με διαστάσεις πλευρών 5-6cm.

6. Στρώση αντιρηγματικής προστασίας και δεύτερη στρώση στεγάνωσης

Ελεύθερη διάστρωση του αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος Clima Roof Net με αλληλοεπικάλυψη των στρώσεων 10cm και αρχικός εγκιβωτισμός τους στο νωπό λούκι εξομάλυνσης. Ο οπλισμός πρέπει να υπερυψώνεται σε όλα τα κατακόρυφα στοιχεία τουλάχιστον 15cm.

Το πλέγμα CLIMA Roof Net που θα διaστρωθεί στο υπόστρωμα θα σταματάει στο στηθαίο χωρίς να γυρίζει. Ένα δεύτερο τμήμα κόλλας πλέγματος πάχους τουλάχιστον 30cm θα καλύπτει το κατακόρυφο τμήμα (στηθαίο κτλ) κατά 15cm (μάτιση πλέγματος) και θα γυρίζει με αλληλοκάλυψη του οριζόντιου τμήματος. Η προετοιμασία του μίγματος CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex είναι η ίδια όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.

Ακολουθεί ολική διάστρωση του CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex στην επιφάνεια των ήδη τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών XPS GF Etics και εγκιβωτισμός του αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος CLIMA Roof Net με τη χρήση ελαστικής μεταλλικής σπάτουλας ή επιστρωτή δαπέδων με κοντάρι ή χωρίς. Το πάχος της πρώτης στεγανωτικής στρώσης θα πρέπει να είναι 2-3mm.

7. Αντιρηγματική προστασία & στεγάνωση κατακόρυφων στοιχείων

Η στεγάνωση των κατακόρυφων στοιχείων (πχ στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου, κτλ) γίνεται με τη χρήση του μίγματος Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic. Η προετοιμασία του μίγματος Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic γίνεται με χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. Αδειάστε το Hydroguard Elastic σε κατάλληλο κενό δοχείο και προσθέστε το Hydroguard One 40 σιγά σιγά καθώς αναδεύετε.

Αναδεύετε πλήρως για τουλάχιστον 3-4 λεπτά. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση όταν γίνει ομοιογενές χωρίς σβόλους. Εφαρμόστε το μίγμα Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic σε 2-3 στρώσεις σε όλες τις κάθετες επιφάνειες σε ύψος τουλάχιστον 20 cm, εγκιβωτίζοντας ταυτόχρονα και το υαλόπλεγμα CLIMA Roof Net. Η κάθε επόμενη στρώση θα πρέπει να γίνεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη (τουλάχιστον 5 ώρες και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).

8. Δεύτερη στρώση στεγάνωσης

Ακολουθεί δεύτερη στρώση στεγάνωσης με την ολική διάστρωση του CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex (σταυρωτά με την πρώτη) και τη χρήση ελαστικής μεταλλικής σπάτουλας σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας. Το πάχος της δεύτερης στεγανωτικής στρώσης θα πρέπει να είναι περίπου 2mm.

9. Τοπική στεγάνωση – σφράγιση

Σε σημεία στα οποία διακόπτεται η θερμομόνωση (πχ βάσεις ηλιακών, κλιματιστικών μονάδων, αναμονές, κτλ) ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η εξηλασμένη πολυστερίνη XPS GF Etics φτάνει έως 1-2cm από το εκάστοτε μεταλλικό στοιχείο. Στη βάση του κενού που διαμορφώνεται, καθώς και στα μεταλλικά στοιχεία γίνεται επάλειψη με ελαστικό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic με πινέλο.

Στη συνέχεια πληρώνεται το κενό με Clima Roof KF-1 ως το ύψος της πολυστερίνης και γίνεται επάλειψη με πινέλο με το ελαστικό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic . Μετά τη δεύτερη στεγανωτική στρώση με CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex εφαρμόζεται πολυουρεθανική μαστίχη PU Joint 25 περιμετρικά σε κάθε μεταλλική βάση της εκάστοτε μονάδας για σωστή τοπική στεγάνωση και σφράγιση.

Συνιστάται για την αποφυγή θερμογεφυρών η προσθήκη μέσα στο κενό μικρών κομματιών XPS GF Etics. Εναλλακτικά στη συνέχεια πληρώνεται το κενό αφρό πολυουρεθάνης πιστολιού πολύ χαμηλής διόγκωσης Glue Foam 52 για την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών και γίνεται επάλειψη με πινέλο με το ελαστικό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic.

Μετά τη δεύτερη στεγανωτική στρώση με CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex εφαρμόζεται πολυουρεθανική μαστίχη PU Joint 25 περιμετρικά σε κάθε μεταλλική βάση της εκάστοτε μονάδας για σωστή τοπική στεγάνωση και σφράγιση.

10. Αρμοί διαστολής

Σε δώματα με επιφάνειες άνω των 80m², συνιστάται η δημιουργία ενδιαμέσου αρμού διαστολής ανά 40m² ως εξής:

Αρχικά ορίζεται ο αρμός με χαρτοταινίες, γίνεται η σχετική κοπή και ακολουθεί επιμελής καθαρισμός. Προτείνεται οι διαστάσεις του αρμού να είναι πλάτους 1cm και βάθους 1cm. Ακολουθεί η τοποθέτηση ανάλογης διαμέτρου αφρώδους κορδονιού αρμού και στη συνέχεια η σφράγισή του με ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη PU JOINT 25. Το φινίρισμα της πολυουρεθανικής μαστίχης μπορεί να γίνει με τη χρήση σαπουνόνερου μέσα στο οποίο βουτάμε τακτικά το δάκτυλό μας. Μετά το φινίρισμα αφαιρούμε τις χαρτοταινίες και βελτιώνουμε το φινίρισμα όπου χρειαστεί.

11. Άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Στην υδρορροή, κόβουμε την πλάκα FIBRANxps λοξά με κλίση 45 μοίρες και στρώνουμε

καλά το υαλόπλεγμα πριν το τελικό μίγμα CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex.

Επίσης για τη δημιουργία ράμπας στην είσοδο του δώματος κόβουμε λοξά την πλάκα

FIBRANxps και την οπλίζουμε με υαλόπλεγμα και εύκαμπτο γωνιόκρανο πριν το τελικό μίγμα

CLIMA Roof KF-2 + CLIMA Roof KF-2 Latex.