Όροι Χρήσης

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» (εφεξής ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ) μέσω του δικτυακού τόπου www.druckfarben.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ μπορεί, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, η δε ενημέρωση για τις εκάστοτε αλλαγές θα γίνεται με απλή σχετική αναγραφή στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά από την ημερομηνία ισχύος των τυχόν αλλαγών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια φυσικού ή νομικού προσώπου, που βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ή τρίτο μέρος.

1.2. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και κατά συνέπεια, ότι τα αποτελέσματα από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία τέτοια ευθύνη φέρει.

1.3. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντα πλήρως ενημερωμένες και για τον λόγο αυτό, παρέχονται σε βάση «ως έχει» ή «ως διατίθεται». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει στον ίδιο ή τρίτους η χρήση του περιεχομένου.

 

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό, καθώς και η γενική εικόνα της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, εκτός από αυτά που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτους.

2.3. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν τροποποιεί τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα, παρέχει περιορισμένη άδεια στον χρήστη να αντιγράφει και να εκτυπώνει αποσπάσματα ή έγγραφα από την Ιστοσελίδα, για προσωπική και μη εμπορική χρήση από την πλευρά του, εκτός από όσα είναι ιδιοκτησίας τρίτου και έχουν επισημανθεί ως τέτοια. Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεσή της.

2.4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται απόλυτα η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτή ή/και στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες. Κανένας σύνδεσμος (link) της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

3.1. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός από τα προσωπικά τους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) στη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, αλλά και προς δημόσια χρήση. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμό, ακόμα και για την ανάπτυξη, κατασκευή και προώθηση των προϊόντων της.

 

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4.1. Κάποια από τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) μπορεί να ανήκουν σε τρίτους ή να υπάρχουν links που οδηγούν σε ιστοσελίδες αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αφού αποτελούν έκφραση δικών τους απόψεων, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ.

4.2. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και διατίθεται στην Ιστοσελίδα, αλλά δηλώνει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει την άδεια και την απαραίτητη συναίνεση από τον τρίτο πριν την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση του εν λόγω περιεχομένου.

4.3. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ παρέχει links για διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας, αλλά δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους που ανήκουν σε τρίτους, και μόνο επίσκεψη αυτών γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας της, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές ή το περιεχόμενου τους.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5.1. H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από την ενέργεια αυτή, εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη, που θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει είναι συμβατό με τον υπολογιστή του και δεν περιέχει ιούς.

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

6.1. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την Ιστοσελίδα, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωση επειδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα .

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

7.1. Οι ερωτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της Ιστοσελίδας και φροντίζει για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας και σε περίπτωση διαφωνίας να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας.

Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί να αλλάζει, οπότε στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει σχετική επισήμανση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει τακτικά την πολιτική εχεμύθειας, ώστε να γνωρίζει τις αλλαγές της, άλλως η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής όπως ισχύουν.

8.1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1.1. Γενικές Πληροφορίες: Σκοπός της παρούσας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Ως προσωπικό δεδομένο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), νοείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (π.χ. cookies, διευθύνσεις ip, διευθύνσεις e-mail). Για τους σκοπούς του παρόντος επισημαίνεται ότι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «DFH SA»  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι και έχει τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2105519300 Fax: 2105519301 Email: [email protected]

8.1.2. Στα πλαίσια ποιών Υπηρεσιών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει για τους χρήστες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που μας παρέχετε (όπως είναι το όνομά, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.λπ.) θα διατηρούνται από την «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία έγινε η επικοινωνία. Μόλις εξυπηρετηθεί τυχόν αίτημα ή/και ερώτημά σας και εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των μερών, η αποθήκευση των δεδομένων παύει να είναι απαραίτητη για τους τιθέμενους σκοπούς και τα δεδομένα διαγράφονται. Προς ενημέρωση των χρηστών, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω, δύναται να μεταφερθούν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα της εταιρείας αναλόγως την εκάστοτε περίπτωση.

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει ακόμη τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter προκειμένου να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Η εγγραφή γίνεται συμπληρώνοντας μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα (όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες) και τα οποία υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε διαγράφονται αυτόματα μετά από 24 μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Ακόμη, παρέχεται πάντοτε σε εσάς το δικαίωμα διαγραφής (πολιτική «unsubscribe») εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον newsletters. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε είτε τη διαγραφή σας από τη λίστα χρηστών που λαμβάνουν newsletter είτε τυχόν τροποποίηση των στοιχείων που εξαρχής παρείχατε κατά τη διαδικασία εγγραφής, οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Ακόμη, μέσω της Ιστοσελίδας μας δύναται η εταιρεία να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια μια συναλλαγής. Επεξηγηματικά, όταν κάνετε μια παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μας παρέχετε μια σειρά προσωπικών δεδομένων όπως το όνομά σας, στοιχεία που αναφέρονται στο αποδεικτικό κατάθεσης που αιτούμαστε να υποβληθεί κ.λπ.. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ορισμένα στοιχεία σας που ενδεχομένως μας έχετε επιτρέψει να διατηρήσουμε περισσότερο, θα τα διατηρήσουμε μέχρι να μας πείτε εσείς να παύσουμε την αποθήκευση τους.

8.1.3. Πολιτικές ασφαλείας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το εντεταλμένο γι’ αυτό το σκοπό προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις  εμπιστευτικότητας.

8.1.4 Νομικές βάσεις επεξεργασίας δεδομένων και αρχείο τήρησης: Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έχοντας ως νομική βάση τη τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε ή την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών και αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, την συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες). Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της μέσω της Ιστοσελίδας, σεβόμενη πάντα τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR. Δεν αποκαλύπτει, ούτε δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση των σκοπών της «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της σχέσης της με τον εκάστοτε χρήστη, δύναται να λαμβάνουν γνώση του αρχείου τρίτοι, συνεργάτες της «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια επαρκών εγγυήσεων που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί, δεν απαιτείται να τα διατηρήσουμε στα πλαίσια νόμου π.χ. για φορολογικούς λόγους. Επιπλέον τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων πέραν των υπό κρίση περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται από τα φυσικά αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

8.1.5 Δικαιώματα χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα: Ως χρήστες της Ιστοσελίδας έχετε την ιδιότητα του Υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) (άρθρα 15 και επ.), απολαμβάνετε τα κάτωθι δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με το πρόσωπό σας από την εταιρεία μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ανωτέρω παρατεθεί. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς καμία χρέωση. Τέλος, δύναστε οποτεδήποτε να δηλώσετε την αντίρρηση σας στην από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε τα δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς.

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1  περ. α GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στο [email protected]

Τέλος, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 ΓΚΠΔ) είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr) ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

8.1.6 Μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα: Η εταιρεία μας ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προβαίνει στη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τους οποίους δεν υφίσταται σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση σας.

8.1.7 Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τους υποψηφίους εργαζόμενους: Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τους υποψηφίους εργαζομένους τίθεται συμπληρωματικά της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η εταιρεία και εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε αίτηση για κάποια θέση η οποία προσφέρεται από την εταιρεία μας. Στην παρούσα περιγράφονται ακόμη τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Σημειώνεται ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής αίτησης εκ μέρους σας γίνεται εκουσίως. Ωστόσο εάν δεν μας διαθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η εταιρεία μας- μη δυνάμενη να επεξεργαστεί την αίτησή σας, δεν θα μπορεί να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας με εσάς.

Αναφορικά με το ποιος τίθεται Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στην υπό κρίση περίπτωση είναι η εταιρεία με την επωνυμία «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «DFH SA»  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι και έχει τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2105519300 Fax: 2105519301. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του τμήματος προσλήψεων Ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Αναφορικά με το ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Αρχικά συλλέγουμε και αποθηκεύουμε δεδομένα που εσείς παρέχετε στην εταιρεία μας μέσω της αίτησης σας, η οποία αποστέλλεται σε εμάς είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα είτε μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Μπορούμε επίσης να αποκτήσουμε προσωπικά σας στοιχεία από άλλες πηγές, είτε πλατφόρμες συλλογής βιογραφικών όπως την Ιστοσελίδα kariera.gr, είτε εταιρίες συμβούλων αναζήτησης στελεχών. Μετά το πέρας της εκάστοτε ακολουθητέας διαδικασίας πρόσληψης ή μη, τα δεδομένα που η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία επικοινωνίας σας, βιογραφικό, τυχόν συνοδευτικές επιστολές και συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες σας, οιεσδήποτε σημειώσεις που έγιναν στα πλαίσια προσωπικών σας συνεντεύξεων, τις από μέρους σας αιτιάσεις σχετικά με πιθανές μισθολογικές απολαβές, τα τυχόν  αποτελέσματα των τεστ που κάνετε μέσω διαδικτύου κ.λπ.. Για ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν ζητήματα υγείας, συλλογή και επεξεργασία πραγματώνεται μόνο κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης και μόνον όπου αυτό απαιτείται.

Αναφορικά με το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων στα αρχεία μας.

Η εταιρεία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διαδικασία επιλογής του ενδιαφερομένου («εύλογο» χρονικό διάστημα). Σε περίπτωση πρόσληψης, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία θα μείνουν αποθηκευμένα από εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης σας. Σε περίπτωση μη πρόσληψης για οποιοδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα -κατόπιν ενημέρωσης σας- τηρούνται στα αρχεία μας για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τότε που θα καταστεί σαφές ότι δεν θα προκύψει συνεργασία με την εταιρία μας και προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα έγγραφα σας για άλλες θέσεις εργασίας που τυχόν θα μείνουν κενές. Με το πέρας των 6 μηνών, η αποθήκευση των δεδομένων παύει να είναι απαραίτητη για τους τιθέμενους σκοπούς και τα δεδομένα διαγράφονται. Το ανωτέρω διάστημα τελεί πάντοτε υπό την επιφύλαξη ειδικών συνθηκών όπως για παράδειγμα την έγερση δικαστικής αξίωσης, φορολογικής ή άλλης έννομης υποχρέωσης της εταιρείας που τυχόν προκύψει.

Αναφορικά με το ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η διεκπεραίωση της αίτησης σας, και σε περίπτωση απασχόλησής σας στην εταιρεία, η επεξεργασία θα αφορά επίσης την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης αυτής. Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα αφορά κανέναν άλλο σκοπό. Εάν υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς, τότε έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που ήδη έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο αυτής της σχέσης.

Αναφορικά με το ποια είναι τα δικαιώματα των Υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με το πρόσωπό σας από την εταιρεία μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ανωτέρω παρατεθεί. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Τέλος, δύναστε οποτεδήποτε να δηλώσετε την αντίρρηση σας στην από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε τα δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς.

Αναφορικά με το εάν πρόκειται να γίνει μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα.

Η εταιρεία μας ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προβαίνει στη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τους οποίους δεν υφίσταται σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του υποψηφίου.

8.2. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της Ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην Ιστοσελίδα και στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που επιθυμεί ο χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται τα cookies, αλλά με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser μπορεί να μην επιτρέπεται η μεταφορά, αν το επιθυμεί ο χρήστης.

8.3. ΠΑΙΔΙΑ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων, όπως επενδυτές και άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δεν συγκεντρώνει, ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

8.4. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει ή/και λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της Ιστοσελίδας.

8.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» επιθυμεί, για οποιοδήποτε ζήτημα, την επικοινωνία με τους χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1. Η ιδιότητα ως χρήστη της Ιστοσελίδας είναι προσωπική και ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης δεν πρέπει να την μοιράζεται με άλλο άτομο. Εάν του έχει δοθεί όνομα χρήστη ή/και κωδικός πρόσβασης, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί να ενημερώνει τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης. Είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος, στη συνέχεια, εγείρει αξίωση κατά της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, ο χρήστης θα αποζημιώσει την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν προκύπτει από μια τέτοια αξίωση.

9.3. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις χρεώσεις τρίτων (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

9.4. Ως χρήστης αναλαμβάνει:

9.4.1. να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεται από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ κατά καιρούς και μόνον για το σκοπό που αυτή παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ως άλλως καθορίζεται στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ.

9.4.2. να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εκούσια ή ακούσια, αντίθετα στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

9.4.3. να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ή τρίτων μερών.

9.4.4. να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα ή και δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

9.4.5. να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση οποιουδήποτε υλικού δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή με σκοπό την πρόκληση διατάραξης, παρενόχλησης ή ανησυχίας σε οποιονδήποτε τρίτο ή να αποστέλλει μηνύματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς.

9.4.6. να ενημερώνει άμεσα τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του από τη χρήση της Ιστοσελίδας και κατόπιν αιτήσεως από τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία.

9.4.7. να ενημερώνει άμεσα τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ σχετικά με τις αλλαγές των στοιχείων εγγραφής του. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του διατηρούνται ενημερωμένα.

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

10.1. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων είναι για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

10.2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ και διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ τους σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

10.3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.

Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» (εφεξής ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ) μέσω του δικτυακού τόπου www.druckfarben.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ μπορεί, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, η δε ενημέρωση για τις εκάστοτε αλλαγές θα γίνεται με απλή σχετική αναγραφή στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά από την ημερομηνία ισχύος των τυχόν αλλαγών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια φυσικού ή νομικού προσώπου, που βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ή τρίτο μέρος.

1.2. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και κατά συνέπεια, ότι τα αποτελέσματα από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία τέτοια ευθύνη φέρει.

1.3. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντα πλήρως ενημερωμένες και για τον λόγο αυτό, παρέχονται σε βάση «ως έχει» ή «ως διατίθεται». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει στον ίδιο ή τρίτους η χρήση του περιεχομένου.

 

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό, καθώς και η γενική εικόνα της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, εκτός από αυτά που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτους.

2.3. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν τροποποιεί τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα, παρέχει περιορισμένη άδεια στον χρήστη να αντιγράφει και να εκτυπώνει αποσπάσματα ή έγγραφα από την Ιστοσελίδα, για προσωπική και μη εμπορική χρήση από την πλευρά του, εκτός από όσα είναι ιδιοκτησίας τρίτου και έχουν επισημανθεί ως τέτοια. Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεσή της.

2.4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται απόλυτα η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτή ή/και στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες. Κανένας σύνδεσμος (link) της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

3.1. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός από τα προσωπικά τους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) στη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, αλλά και προς δημόσια χρήση. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμό, ακόμα και για την ανάπτυξη, κατασκευή και προώθηση των προϊόντων της.

 

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4.1. Κάποια από τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) μπορεί να ανήκουν σε τρίτους ή να υπάρχουν links που οδηγούν σε ιστοσελίδες αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αφού αποτελούν έκφραση δικών τους απόψεων, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ.

4.2. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και διατίθεται στην Ιστοσελίδα, αλλά δηλώνει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει την άδεια και την απαραίτητη συναίνεση από τον τρίτο πριν την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση του εν λόγω περιεχομένου.

4.3. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ παρέχει links για διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας, αλλά δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους που ανήκουν σε τρίτους, και μόνο επίσκεψη αυτών γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας της, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές ή το περιεχόμενου τους.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5.1. H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από την ενέργεια αυτή, εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη, που θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει είναι συμβατό με τον υπολογιστή του και δεν περιέχει ιούς.

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

6.1. Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την Ιστοσελίδα, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωση επειδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα .

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

7.1. Οι ερωτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της Ιστοσελίδας και φροντίζει για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας και σε περίπτωση διαφωνίας να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας.

Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί να αλλάζει, οπότε στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει σχετική επισήμανση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει τακτικά την πολιτική εχεμύθειας, ώστε να γνωρίζει τις αλλαγές της, άλλως η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής όπως ισχύουν.

8.1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1.1. Γενικές Πληροφορίες: Σκοπός της παρούσας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Ως προσωπικό δεδομένο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), νοείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (π.χ. cookies, διευθύνσεις ip, διευθύνσεις e-mail). Για τους σκοπούς του παρόντος επισημαίνεται ότι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «DFH SA»  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι και έχει τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2105519300 Fax: 2105519301 Email: [email protected]

8.1.2. Στα πλαίσια ποιών Υπηρεσιών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα: Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει για τους χρήστες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που μας παρέχετε (όπως είναι το όνομά, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.λπ.) θα διατηρούνται από την «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία έγινε η επικοινωνία. Μόλις εξυπηρετηθεί τυχόν αίτημα ή/και ερώτημά σας και εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των μερών, η αποθήκευση των δεδομένων παύει να είναι απαραίτητη για τους τιθέμενους σκοπούς και τα δεδομένα διαγράφονται. Προς ενημέρωση των χρηστών, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω, δύναται να μεταφερθούν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα της εταιρείας αναλόγως την εκάστοτε περίπτωση.

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει ακόμη τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter προκειμένου να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Η εγγραφή γίνεται συμπληρώνοντας μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα (όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες) και τα οποία υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε διαγράφονται αυτόματα μετά από 24 μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Ακόμη, παρέχεται πάντοτε σε εσάς το δικαίωμα διαγραφής (πολιτική «unsubscribe») εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον newsletters. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε είτε τη διαγραφή σας από τη λίστα χρηστών που λαμβάνουν newsletter είτε τυχόν τροποποίηση των στοιχείων που εξαρχής παρείχατε κατά τη διαδικασία εγγραφής, οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Ακόμη, μέσω της Ιστοσελίδας μας δύναται η εταιρεία να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια μια συναλλαγής. Επεξηγηματικά, όταν κάνετε μια παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μας παρέχετε μια σειρά προσωπικών δεδομένων όπως το όνομά σας, στοιχεία που αναφέρονται στο αποδεικτικό κατάθεσης που αιτούμαστε να υποβληθεί κ.λπ.. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ορισμένα στοιχεία σας που ενδεχομένως μας έχετε επιτρέψει να διατηρήσουμε περισσότερο, θα τα διατηρήσουμε μέχρι να μας πείτε εσείς να παύσουμε την αποθήκευση τους.

8.1.3. Πολιτικές ασφαλείας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το εντεταλμένο γι’ αυτό το σκοπό προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις  εμπιστευτικότητας.

8.1.4 Νομικές βάσεις επεξεργασίας δεδομένων και αρχείο τήρησης: Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έχοντας ως νομική βάση τη τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε ή την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών και αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, την συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες). Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της μέσω της Ιστοσελίδας, σεβόμενη πάντα τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR. Δεν αποκαλύπτει, ούτε δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση των σκοπών της «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών και της σχέσης της με τον εκάστοτε χρήστη, δύναται να λαμβάνουν γνώση του αρχείου τρίτοι, συνεργάτες της «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια επαρκών εγγυήσεων που έχει εξασφαλίσει η εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί, δεν απαιτείται να τα διατηρήσουμε στα πλαίσια νόμου π.χ. για φορολογικούς λόγους. Επιπλέον τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων πέραν των υπό κρίση περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται από τα φυσικά αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

8.1.5 Δικαιώματα χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα: Ως χρήστες της Ιστοσελίδας έχετε την ιδιότητα του Υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) (άρθρα 15 και επ.), απολαμβάνετε τα κάτωθι δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με το πρόσωπό σας από την εταιρεία μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ανωτέρω παρατεθεί. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς καμία χρέωση. Τέλος, δύναστε οποτεδήποτε να δηλώσετε την αντίρρηση σας στην από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε τα δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς.

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1  περ. α GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στο [email protected]

Τέλος, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 ΓΚΠΔ) είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr) ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

8.1.6 Μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα: Η εταιρεία μας ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προβαίνει στη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τους οποίους δεν υφίσταται σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση σας.

8.1.7 Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τους υποψηφίους εργαζόμενους: Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τους υποψηφίους εργαζομένους τίθεται συμπληρωματικά της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί η εταιρεία και εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε αίτηση για κάποια θέση η οποία προσφέρεται από την εταιρεία μας. Στην παρούσα περιγράφονται ακόμη τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Σημειώνεται ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής αίτησης εκ μέρους σας γίνεται εκουσίως. Ωστόσο εάν δεν μας διαθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η εταιρεία μας- μη δυνάμενη να επεξεργαστεί την αίτησή σας, δεν θα μπορεί να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας με εσάς.

Αναφορικά με το ποιος τίθεται Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων στην υπό κρίση περίπτωση είναι η εταιρεία με την επωνυμία «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «DFH SA»  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι και έχει τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2105519300 Fax: 2105519301. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του τμήματος προσλήψεων Ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Αναφορικά με το ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Αρχικά συλλέγουμε και αποθηκεύουμε δεδομένα που εσείς παρέχετε στην εταιρεία μας μέσω της αίτησης σας, η οποία αποστέλλεται σε εμάς είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα είτε μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Μπορούμε επίσης να αποκτήσουμε προσωπικά σας στοιχεία από άλλες πηγές, είτε πλατφόρμες συλλογής βιογραφικών όπως την Ιστοσελίδα kariera.gr, είτε εταιρίες συμβούλων αναζήτησης στελεχών. Μετά το πέρας της εκάστοτε ακολουθητέας διαδικασίας πρόσληψης ή μη, τα δεδομένα που η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» συλλέγει και επεξεργάζεται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία επικοινωνίας σας, βιογραφικό, τυχόν συνοδευτικές επιστολές και συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες σας, οιεσδήποτε σημειώσεις που έγιναν στα πλαίσια προσωπικών σας συνεντεύξεων, τις από μέρους σας αιτιάσεις σχετικά με πιθανές μισθολογικές απολαβές, τα τυχόν  αποτελέσματα των τεστ που κάνετε μέσω διαδικτύου κ.λπ.. Για ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν ζητήματα υγείας, συλλογή και επεξεργασία πραγματώνεται μόνο κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης και μόνον όπου αυτό απαιτείται.

Αναφορικά με το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων στα αρχεία μας.

Η εταιρεία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διαδικασία επιλογής του ενδιαφερομένου («εύλογο» χρονικό διάστημα). Σε περίπτωση πρόσληψης, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία θα μείνουν αποθηκευμένα από εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης σας. Σε περίπτωση μη πρόσληψης για οποιοδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα -κατόπιν ενημέρωσης σας- τηρούνται στα αρχεία μας για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τότε που θα καταστεί σαφές ότι δεν θα προκύψει συνεργασία με την εταιρία μας και προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα έγγραφα σας για άλλες θέσεις εργασίας που τυχόν θα μείνουν κενές. Με το πέρας των 6 μηνών, η αποθήκευση των δεδομένων παύει να είναι απαραίτητη για τους τιθέμενους σκοπούς και τα δεδομένα διαγράφονται. Το ανωτέρω διάστημα τελεί πάντοτε υπό την επιφύλαξη ειδικών συνθηκών όπως για παράδειγμα την έγερση δικαστικής αξίωσης, φορολογικής ή άλλης έννομης υποχρέωσης της εταιρείας που τυχόν προκύψει.

Αναφορικά με το ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η διεκπεραίωση της αίτησης σας, και σε περίπτωση απασχόλησής σας στην εταιρεία, η επεξεργασία θα αφορά επίσης την εκτέλεση της εργασιακής σχέσης αυτής. Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα αφορά κανέναν άλλο σκοπό. Εάν υφίσταται εργασιακή σχέση μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς, τότε έχουμε την δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που ήδη έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο αυτής της σχέσης.

Αναφορικά με το ποια είναι τα δικαιώματα των Υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με το πρόσωπό σας από την εταιρεία μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ανωτέρω παρατεθεί. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Τέλος, δύναστε οποτεδήποτε να δηλώσετε την αντίρρηση σας στην από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε τα δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς.

Αναφορικά με το εάν πρόκειται να γίνει μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα.

Η εταιρεία μας ως  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν προβαίνει στη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τους οποίους δεν υφίσταται σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον λάβει χώρα τέτοια διαβίβαση, απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του υποψηφίου.

8.2. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της Ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην Ιστοσελίδα και στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που επιθυμεί ο χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται τα cookies, αλλά με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser μπορεί να μην επιτρέπεται η μεταφορά, αν το επιθυμεί ο χρήστης.

8.3. ΠΑΙΔΙΑ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων, όπως επενδυτές και άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δεν συγκεντρώνει, ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

8.4. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει ή/και λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της Ιστοσελίδας.

8.5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η «DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» επιθυμεί, για οποιοδήποτε ζήτημα, την επικοινωνία με τους χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1. Η ιδιότητα ως χρήστη της Ιστοσελίδας είναι προσωπική και ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης δεν πρέπει να την μοιράζεται με άλλο άτομο. Εάν του έχει δοθεί όνομα χρήστη ή/και κωδικός πρόσβασης, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί να ενημερώνει τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης. Είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος, στη συνέχεια, εγείρει αξίωση κατά της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, ο χρήστης θα αποζημιώσει την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν προκύπτει από μια τέτοια αξίωση.

9.3. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις χρεώσεις τρίτων (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

9.4. Ως χρήστης αναλαμβάνει:

9.4.1. να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεται από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ κατά καιρούς και μόνον για το σκοπό που αυτή παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ως άλλως καθορίζεται στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ.

9.4.2. να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εκούσια ή ακούσια, αντίθετα στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

9.4.3. να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ή τρίτων μερών.

9.4.4. να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα ή και δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

9.4.5. να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση οποιουδήποτε υλικού δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή με σκοπό την πρόκληση διατάραξης, παρενόχλησης ή ανησυχίας σε οποιονδήποτε τρίτο ή να αποστέλλει μηνύματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς.

9.4.6. να ενημερώνει άμεσα τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του από τη χρήση της Ιστοσελίδας και κατόπιν αιτήσεως από τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία.

9.4.7. να ενημερώνει άμεσα τη ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ σχετικά με τις αλλαγές των στοιχείων εγγραφής του. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του διατηρούνται ενημερωμένα.

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

10.1. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων είναι για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

10.2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ και διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ τους σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

10.3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.