Κατανοώντας ότι οι οικολογικές ισορροπίες είναι εύθραυστες, η Εταιρεία δεσμεύεται για την προώθηση κοινών δράσεων έτσι ώστε να εδραιώσει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία υιοθετεί και εφαρμόζει κανόνες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

H Εταιρεία είναι από τους πρωτοπόρους στον κλάδο της, εγκαθιστώντας Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS III – 1221/2009 (Eco Management & Audit Scheme), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΚ1505.2017, με αρ. έγκρισης: EL 000057, προωθώντας επικοινωνιακά τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και προγραμμάτων της, καθώς και εφαρμόζοντας το Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ΙSO 14001:2015, το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007 καθώς επίσης και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας EN ISO 50001:2011.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της DRUCKFARBEN HELLAS περιλαμβάνει:

  •  Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
  •  Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.
  •  Αξιολόγηση και βελτίωση στην συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση.
  •  Εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού της σε θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας Εργαζόμενων.
  •  Βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης
  •  Έκτακτων Κινδύνων.