1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 • Τα συστήματα δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται κάτω από βροχή ή δυνατό αέρα. Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής τους τα εφαρμοσμένα υλικά πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή, τον παγετό, το δυνατό αέρα και το απευθεί- ας φως του ήλιου τουλάχιστον για 72 ώρες και τα χρώματα για 24 ώρες.
 • Οι πιο πάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται από κατάλληλα τεχνικά μέτρα και οργάνωση των εργασιών (π.χ. με τη σκίαση των επιφανειών από το απευθείας φως του ήλιου).
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (ΒΑΣΗΣ)
 • Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την καταλληλότητα του
  υποβάθρου. Τα ιδιαίτερα τεχνικά μέτρα αναφέρονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

 

Αρχική κατάσταση υποβάθρου Συνιστώμενα μέτρα.
Υγρό υπόβαθρο (π.χ. υγρασία από το έδαφος) Εξασφάλιση του στεγνώματος του υποβάθρου
μετά από ανάλυσή του.
Σκόνες Καθορισμός ή πλύσιμο με νερό υπό πίεση. 1
Λίπη Απομάκρυνση των λιπών με νερό υπό πίεση και με
πρόσθετα κατάλληλα καθαριστικά. 2
Φουσκάλες και σημεία αποφλοίωσης Απομάκρυνση με μηχανικό τρόπο και καθαρισμό.
Τελικός καθαρισμός με κατάλληλο υλικό το οποίο
θα εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα του υποβάθρου
με τουλάχιστον 0,25 ΜΡΑ πίεση.
Εμφάνιση μικροοργανισμών όπως βρύα, λειχήνες
κλπ
Απομάκρυνση με μηχανικό τρόπο μετά από ενυδά-
τωση ή χημική επεξεργασία του υποβάθρου και τε-
λικά εξασφάλιση του στεγνώματος της επιφάνειας.
Ενεργές ρηγματώσεις 3 Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης δεν θα
πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι να απομακρυνθεί η
αίτια δημιουργίας του.
Ανεπάρκεια συνεκτικότητας σαθρού υποβάθρου 4 Μηχανική απομάκρυνση των χαλαρών στρωμάτων
με τελική ενυδάτωση εξασφάλιση στεγνώματος
και τελικά επιπεδοποίηση του υποβάθρου.
Ανεπαρκής ομαλότητα 5 οπική ή ολική επιπεδοποίηση με κατάλληλο υλικό
που θα εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα του υποβά-
θρου.
Ανομοιόμορφη ή πολύ μεγάλη απορροφητικότητα Εμποτισμός του υποβάθρου με το κατάλληλο υλικό
διείσδυσης (αστάρι) (Waterproof Coat).

Συνιστώμενα μέτρα λήψης για την καταλληλότητα του υποβάθρου

 1. Μετά τον καθαρισμό με νερό υπό πίεση, το υπόβαθρο θα πρέπει να στεγνώσει τελείως, πριν την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.
 2. Πριν τη χρήση οποιουδήποτε καθαριστικού, επικοινωνήστε με την εταιρεία παραγωγής για να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση του.
 3. Οι μη ενεργές ρηγματώσεις θα πρέπει να γεμίζονται με π.χ. τσιμεντοειδές υλικό συγκόλλησης. Ρηγματώσεις που συρρικνώνονται στους σοβάδες (κούφιος θόρυβος από ελαφρύ χτύπημα) δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στο υπόβαθρο θα πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα σημεία της εξωτερικής θερμομόνωσης (στο πάχος) αρμοί διαστολής.
 4. Η μέση συνεκτικότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,20 MPA με ελάχιστη τιμή 0,08 MPA. Σε περίπτωση τοπικής επιπεδότητας η ελάχιστη συνεκτικότητα πρέπει να είναι 0,25 ΜΡΑ.
 5. Η μέγιστη αποδεκτή ανωμαλία της επιφάνειας του υποβάθρου για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaΤotal μπορεί να φτάνει:
  » Για επικόλληση μόνο ≤10mm/m.
  » Για μηχανική στερέωση με αγκύρια <20mm/m.
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γενικά

 • Η μελέτη θερμομόνωσης ή η ενεργειακή μελέτη, όπως και τα τεχνικά έντυπα, καθορίζουν το πάχος και τον τύπο των θερμομονωτικών πλακών, τον αριθμό, τον τύπο των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης, το υλικό βάσης (για το υαλόπλεγμα), το υλικό της τελικής επιφάνειας και τα παρελκόμενα (γωνιόκρανα, νεροστλάκτες κλπ.), πάντα σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης που θα εφαρμοστεί.
 • Πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, θα πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες που έχουν σχέση με υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις όψεις του κτηρίου, όπως και να έχουν τοποθετηθεί οι μαρμαροποδιές και οι ψευτόκασες. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τελειώσει και οι εργασίες της στεγανοποίησης της ταράτσας.
 • Η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε έτοιμο υπόβαθρο (σχ. 3.1) αποτελείται από τα εξής στάδια:

  1. Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών.
  2. Μηχανική στερέωση με βύσματα.
  3. Εφαρμογή του υλικού βάσης (με υαλόπλεγμα).
  4. Εφαρμογή της τελικής στρώσης.
 • Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία, προς αποφυγή ρηγματώσεων, στις συναρμογές του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τις παρακείμενες κατασκευές και στις λεπτομέρειες με στοιχεία που πιθανόν να δημιουργήσουν διαρροές. Σφραγιστικές ταινίες, προφίλ αρμών διαστολής έχουν σχεδιαστεί για αυτές τις περιπτώσεις. Μειώνοντας τον βαθμό εισροής από το έδαφος προς την εξωτερική επιφάνεια του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης δημιουργούνται μέτρα έναντι της διαρροής.
4. ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ & ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

Πριν την επικόλληση των πλακών θα πρέπει να στεγανοποιηθεί η επιφάνεια της ζώνης. Ανάλογα με το είδος της επιφάνειας (πορώδης ή όχι), τον βαθμό ύπαρξης υγρασίας στη ζώνη (π.χ. το μονωτικό υλικό θα έρχεται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος) ή πιο εύκολες καταστάσεις (π.χ. εξωτερικό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδερμα με πλάκες) συνιστώνται 3 τρόποι:

Α) Συνηθισμένη κατάστασηΣτεγανοποίηση της επιφάνειας της ζώνης με το Hydroguard Flex σε 2 σταυρωτές στρώσεις και κατόπιν επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών με το τσιμεντοειδούς βάσης υλικό Strong Bond. (σχήμα 3.2)
Β) Πολύ πορώδεις επιφάνειες

Επάλειψη της επιφάνειας με το υλικό Seal Cream το οποίο μπορεί να διεισδύσει σε πορώδεις επιφάνειες σε βάθος 1 cm και να δημιουργήσει εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς με το πορώδες υλικό με αποτέλεσμα την εξαιρετικά ισχυρή στεγανοποιητική συμπεριφορά της ζώνης. Ακολουθεί η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών, όπως και στην περίπτωση Α. (σχήμα 3.3)

Γ) Συνεχής επαφή των θερμομονωτικών πλακών ή μέρους αυτών, με το έδαφος . (Ανιούσα υγρασία από το έδαφος)

Αφού στεγανοποιηθεί η επιφάνεια της ζώνης με το Hydroguard Flex δημιουργείται ακολούθως ένας ελαστικός κλωβός (περίπτωση 1) ισχυρής προστασίας της θερμομονωτικής στρώσης της ζώνης από την υγρασία ως εξής: Αναμειγνύεται σε αναλογία 1:1 το υλικό Hydroguard Flex με τσιμέντο Portland και με το υλικό αυτό επικολλώνται οι πλάκες στην επιφάνεια της ζώνης. Επιπρόσθετα στην πίσω πλευρά των πλακών στην επιφάνεια της ζώνης επικολλάται το αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοίνες το οποίο ΄΄αγκαλιάζει΄΄ τις πλάκες μαζί με το πλέγμα που έρχεται από την αντιρρηγματική στρώση δημιουργώντας έτσι κλωβό προστασίας των πλακών. Οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης της ζώνης υψηλής στεγανοποίησης είναι τύπου Flexopor F200 υψηλών μηχανικών αντοχών (200kPa θλιπτικής αντοχής) (σχήμα 3.4)

 • Η ζώνη υψηλής στεγανοποίησης δημιουργείται για την προστασία του κτηρίου από ανιούσα υγρασία σε μία λωρίδα ύψους περίπου 60cm από τη στάθμη του εδάφους. Ουσιαστικά το πάνω όριο της ζώ- νης είναι ο μεταλλικός οδηγός εκκίνησης (σχ. 4.2). Πρίν από την επικόλληση των πλακών στην γη θα πρέπει να στεγανοποιηθεί όλη η επιφάνεια τους με την εφαρμογή μιας στρώσης του υλικού Strong Bond αραιωμένου με 20% – 25% Waterproof Coat. Ιδιαίτερη σημασία επίσης θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή του μονωτικού υλικού, αφού αυτό θα πρέπει να έχει αυξημένες μηχανικές αντοχές και συμπεριφορά στην υγρασία (σχ. 4.1). Συνιστάται να επικολληθούν πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης τύπου Flexo Por F200 ίδιου πάχους με τις πλάκες πολυστερίνης Flexopor ή Neopor (πλακές γρα- φιτούχας πολυστερίνης) που έχουν προδιαγραφεί από τη μελέτη. Οι πλάκες Flexo Por F200 έχουν υψηλές μηχανικές αντοχές (αντοχή σε θλίψη 200KPa) και εξαιρετική αντίσταση στην υγρασία.
 • Ο οδηγός θα πρέπει να είναι ευθύς και τελικά οριζόντιος με πλάτος που να ανταποκρίνεται στο πάχος των πλακών της θερμομόνωσης. Οι διαδοχικοί οδηγοί συνδέονται μεταξύ τους με τα ειδικά προφίλ Totaljoint (συνδετήρες), αφήνοντας πάντοτε μια απόσταση 2 – 3mm (σχ. 4.3a). Στο υπόβαθρο ο οδηγός στερεώνεται με τα ειδικά βύσματα Totalup σε αποστάσεις ανά 30cm (σx. 4.3b). Επιφανειακές ανωμαλίες του υποβάθρου εξομαλύνονται με ειδικoύς αποστάτες Totaldis διαφόρων παχών. Στις γωνίες το ελάχιστο μήκος οδηγού από την ακμή θα πρέπει να είναι 25cm. Ο τρόπος στερέωσης του οδηγού θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δημιουργίας ηλεκτροχημικής διάβρωσης.
 • Ο τρόπος παρασκευής του υλικού συγκόλλησης Strong Bond υπαγορεύεται από τις σχετικές οδηγίες της Bioclima. Σε ένα άδειο και καθαρό πλαστικό δοχείο προσθέτουμε νερό και στη συνέχεια ρίχνουμε απο το σακκί σιγά σιγά το υλικό Strong Bond και αρχίζουμε να ανακατεύουμε με ηλεκτρικό αναδευτήρα (mixer). Η τελική του μορφή προς χρήση θα πρέπει να είναι ομογενοποιημένη και αρκετά παχύρευστη ετσι ώστε το υλικό που είναι πάνω στο mixer να πέφτει σχετικά δύσκολα και όχι να ρέει.
 • Ο συνηθισμένος τρόπος εφαρμογής του υλικού συγκόλλησης είναι μια συνεχής λωρίδα στην περίμετρο της πλάκας και ενδιάμεσα, σε 3 – 4 σημεία τουλάχιστον, στην επιφάνεια που επικολλάται. Αν το σύστημα εξωτερι- κής θερμομόνωσης εφαρμόζεται μόνο με επικόλληση (όχι με μηχανική στερέωση), τότε τουλάχιστον το 40% της προς επικόλληση επιφάνειας θα πρέπει να καλύπτεται με το υλικό συγκόλλησης. Αν το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται και με μηχανική στερέωση (με ειδικά βύσματα), τότε τουλάχιστον το 20% της προς επικόλληση επιφάνειας θα πρέπει να καλύπτεται με το υλικό συγκόλλησης (σχ. 4.4). Αν το υπόβαθρο είναι τελείως επίπεδο (π.χ. τσιμεντοσανίδα), τότε το υλικό συγκόλλησης Strong Bond εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια της μονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα 3-6mm.
 • Το υλικό συγκόλλησης δεν εφαρμόζεται ποτέ στα σόκορα των θερμομονωτικών πλακών. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει ποτέ υλικό στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών γιατί έτσι δημιουργούνται θερμογέφυρες.
 • Στις γωνίες συνιστάται να «δένονται» οι πλάκες μεταξύ τους, δηλαδή να μην υπάρχει κατακόρυφος συνεχής αρμός (σχ. 4.5). Το δέσιμο σε εσωτερική γωνία δεν συνιστάται. Οι πλάκες εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω με το σύστημα των διακοπτόμενων καθ’ ύψος αρμών (σχ. 4.6). Μόνο κάτω από τον οδηγό εκκίνησης εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω (π.χ. κεκλιμένο έδαφος με μεγάλη κλίση). Στις γωνίες συνιστάται οι πλάκες να υπερκαλύπτουν περίπου 5 – 10mm τις κάθετα εφαρμοσμένες και μετά την ωρίμανση του υλικού συγκόλλησης (μετά από μια ημέρα), να κόβονται και να τρίβονται.
 • Τα άκρα των πλακών πρέπει να είναι πάντοτε ορθογώνια. Οι αρμοί των πλακών που είναι μεγαλύτεροι από 5mm θα πρέπει να γεμίζονται με κομμάτια από θερμομονωτικές πλάκες. Οι αρμοί των πλακών μέχρι 5mm μπορούν να γεμίζονται και με αφρό πολυουρεθάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση, βεβαίως, είναι η επιπεδότητα της τελικής επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών.
 • Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αρμών (είτε οριζόντιων, είτε κάθετων) στην περασιά των ορίων ενός παραθύρου, μίας πόρτας ή ενός οποιουδήποτε ανοίγματος (σχ. 4.7a & 4.7b). Η απόσταση του άκρου του παραθύρου από κατακόρυφους ή οριζόντιους αρμούς μονωτικών πλακών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm (σχ. 4.7a).
 • Συνιστάται η τοποθέτηση ολόκληρων πλακών θερμομόνωσης. Κομμάτια πλακών που έχουν μήκος τουλάχιστον 150mm, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά ποτέ σε ακμές, γωνίες, ανοίγματα (σχ. 4.5).
 • Η πρώτη σειρά των πλακών θερμομόνωσης ενθέτεται στον οδηγό εκκίνησης. Ο αρμός που δημιουργείται μεταξύ του οδηγού εκκίνησης και του υποβάθρου θα πρέπει να γεμίσει είτε με κομμάτια πλάκων θερμομόνωσης κολλη- μένα με υλικό συγκόλλησης Strong Bond, είτε με αφρό πολυουρεθάνης για την εξάλειψη των θερμογεφύρων, είτε με την χρήση ειδικού αποστάτη totaldis. Συνιστάται να κλείνουμε κάθε σειρά πλακών για να ξεκινήσουμε την επόμενη.
 • Το πλάτος του οδηγού εκκίνησης θα πρέπει να είναι ακριβώς όσο το πάχος του μονωτικού υλικού. δε θα πρέπει να είναι ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο από αυτόν.
 • Σε περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή πάχους της μόνωσης, εξαιτίας κάποιων ενδεχόμενων διαφορών στο υπόστρωμα (π.χ. κατασκευαστικές εσοχές ή εξοχές) ή στην απόσταση του αρμού από το άκρο των αντίστοιχων κατασκευαστικών εσοχών (αλλαγή πάχους), οι πλάκες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm (σχ. 4.8).
 • Στην περίπτωση συναρμογής δύο διαφορετικών υλικών (με διαφορετικό συντελεστή συστολο – διαστολής) η ελάχιστη απόσταση του αρμού των δύο υλικών, από τον οποιοδήποτε αρμό δύο θερμομονωτικών πλακών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm (σχ. 4.9). Οι αρμοί διαστολής στο υπόβαθρο θα πρέπει να διατηρούνται και στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (σχ. 4.10).
 • Στα ανοίγματα το μονωτικό υλικό γυρίζει μέχρι το παράθυρο για την αποφυγή θερμογεφυρών. Μεταξύ μονωτικού και αλουμινίου θα πρέπει να παρεμβάλλεται ελαστική μαστίχα ή ειδική αυτοκόλλητη αυτοδιογκούμενη ελαστικη ταινία (4.11a & b).
 • Κατακόρυφοι αρμοί δύο διαδοχικών οριζόντιων στρώσεων θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστων 100mm μεταξύ τους (σχ. 4.12).
 • Μετά την ωρίμανση του υλικού συγκόλλησης (μια μέρα μετά την τοποθέτηση του), όλη η επιφάνεια των θερμο- μονωτικών πλακών θα πρέπει να τριφτεί και να απαλυνθεί για να εξομαλυνθούν οι ανομοιομορφίες στην τελική επιφάνεια. Αν δεν εφαρμοστεί μέσα σε 15 ημέρες η βασική στρώση, τότε θα πρέπει να επαναληφθεί η πιο πάνω εργασία πριν την εφαρμογή (σχ. 4.13).
 • Σε περίπτωση που το πλάτος του αρμού μεταξύ δύο μονωτικών πλακών είναι μεγαλύτερο από 5mm θα πρέπει να γεμίσει με κομμάτια (σφήνες) από το ίδιο υλικό. Αν είναι μικρότερο από 5mm θα πρέπει να γεμίσει με αφρό πολυουρεθάνης PU Foam χαμηλής διόγκωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξέχει υλικό Strong Bond(θερμογέφυρα).
5. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ.
 • Ο τύπος, ο αριθμός, το μήκος αγκύρωσης και οι θέσεις εφαρμογής των βυσμάτων θα πρέπει να έχουν καθοριστεί από ειδική μελέτη που θα έχει ήδη γίνει. Σ’ αυτήν λαμβάνονται υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτηρίου, οι όψεις του, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως άνεμοι (ταχύτητα, συχνότητα), πυκνότητα σε κτήρια κλπ. (σχ. 5.1).
 • Tα βύσματα τοποθετούνται πριν την εφαρμογή της βασικής στρώσης δύο ημέρες μετά την επικόλληση των πλακών. Μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί η βασική στρώση, αλλιώς είναι πιθανό τα βύσματα να αλλοιωθούν από την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.
 • Για τη σωστή τοποθέτηση των βυσμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
  » Ο άξονας διάτρησης για τα βύσματα θα πρέπει να είναι κάθετος στο υπόβαθρο.
  » Το μήκος, η διάμετρος και η μικρότερη απόσταση των βυσμάτων από τις γωνίες, την οροφή ή τους αρμούς διαστολής, εξαρτάται από τον τύπο των βυσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
  » Για την εφαρμογή των βυσμάτων απαιτείται πάντοτε προδιάτρηση.
  » Αν το υπόβαθρο είναι πολύ πορώδες η διάτρηση θα πρέπει να γίνει χωρίς κρούση.
  » Η κεφαλή των βυσμάτων δεν θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο υλικό της βασικής στρώσης.
  » Κάθε λάθος τοποθέτησης βύσματος (ασταθής αγκύρωση, στραβά τοποθετημένο κλπ.) θα πρέπει να αντικαθίσταται με ένα νέο, το οποίο θα τοποθετείται κοντά στο παλιό. Η τρύπα που έχει ανοιχθεί στο μονωτικό υλικό θα πρέπει να γεμίσει με αντίστοιχο μονωτικό υλικό, ενώ η αντίστοιχη τρύπα που ανοίχτηκε στο υπόβαθρο θα πρέπει να γεμίσει με υλικά συγκόλλησης Strong Bond. Αν είναι αδύνατο να αντικατασταθεί το βύσμα θα πρέπει να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή (να μην είναι μέσα στη μάζα) με το βασικό υλικό στρώσης Strong Bond.
  » Βύσματα εφαρμόζονται μόνο στα σημεία που στο πίσω μέρος τους υπ άρχει υλικό συγκόλλησης
  Strong Bond, δηλαδή στις πλευρές των πλακών, στις γωνίες ή στα σημεία ένωσης του κατακόρυφου αρμού της προηγούμενης στρώσης με την πλάκα, καθώς επίσης και στα σημεία που
  υπάρχει σημειακή τοποθέτηση κόλλας Strong Bond. (σχ. 5.2)
  » Στις κεφαλές των βυσμάτων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικές τάπες πολυστερίνης Totaltap για να αποφεύγοναι οι θερμογέφυρες. Η επικόλλησή τους γίνεται με το υλικό Strong Bond.
6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ,ΝΕΡΟΣΤΑ- ΛΑΚΤΕΣ) ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟΥ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ.
 • Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaTotal η βασική στρώση αποτελείται από το βασικό επίχρισμα Srong Bond και το υαλόπλεγμα Strong Net.
 • Η προετοιμασία του βασικού επιχρίσματος Strong Bond ή της οργανικής βάσης Total Bond ακολουθεί τις προδιαγραφές της παραγωγού εταιρείας Bioclima.
 • Οι γειτονικές κατασκευές, τα εκτεθειμένα στοιχεία, οι αρχιτεκτονικές εξοχές είναι σημεία τα οποία πρέπει να προστατευθούν.
 • Οι αρμοί διαστολής, οι γωνίες, οι νεροσταλάκτες καθώς και όλα όσα ουσιαστικά προστατεύονται με τα αντίστοιχα συμπληρωτικά υλικά του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (γωνιόκρανα, προφιλ αρμού διαστολής και νεροσταλάκτες), είναι στοιχεία ενίσχυσης του βασικού επιχρίσματος και στερεώνονται στις θερμομονωτικές πλάκες (σχ. 6.1).

  Τα πλέγματα παρελκόμενων υλικών (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες κλπ) ενθέτονται πιέζοντάς τα στο εφαρμοσμένο βασικό επίχρισμα Strong Bond ή στο οργανικής βάσης Total Bond (σχ. 6.2).
 • Τα σημεία συγκέντρωσης τάσεων (γωνίες παραθύρων) πρέπει να ενισχυθούν με κομμάτια υαλοπλέγματος ελάχιστων διαστάσεων 300x200mm, τοποθετημένα και στις τέσσερις γωνίες του παραθύρου σε διαγώνια διάταξη (σχ. 6.3).
 • Στο σημείο συναρμογής (ένωσης) δύο συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης που διαφέρουν μόνο στον τύπο της θερμομόνωσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί λωρίδα υαλοπλέγματος σε απόσταση τουλάχιστον 150mm από το σημείο επαφής των δύο διαφορετικών συστημάτων και από τις δύο μεριές (δηλαδή μήκος τουλάχιστον 300mm).
 • Η βασική στρώση εφαρμόζεται το νωρίτερο δύο μέρες μετά το τέλος της επικόλλησης των πλακών θερμομόνωσης και της μηχανικής στερέωσής τους με τα ειδικά βύσματα Totaldub. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει να εξασφαλι- σθεί καθαρό, σταθερό και τελείως επίπεδο υπόστρωμα για τις θερμομονωτικές πλάκες. Η πρώτη στρώση εφαρμό- ζεται με οδοντωτή σπάτουλα 3-6mm.
 • Το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος της βασικής στρώσης θα πρέπει να είναι 3mm.
 • Η βασική στρώση ενισχύεται (οπλίζεται) πιέζοντας το υαλόπλεγμα στo ήδη εφαρμοσμένo υλικό Strong Bond, η οποία στη συνέχεια γίνεται επίπεδη και εξομαλύνεται με την άλλη πλευρά της οδοντωτής σπάτουλας. Η εφαρ- μογή του πλέγματος γίνεται από πάνω προς τα κάτω με επικάλυψη των φύλλων σε μήκος 100mm (σχ. 6.4). Στην περίπτωση εφαρμογής διπλής στρώσης υαλοπλέγματος, όλη η διαδικασία επαναλαμβάνεται πριν στεγνώσει η βασική στρώση του Strong Bond. δεν θα πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις ρολών διαφορετικών στρώσεων. Στην περίπτωση του μεταλλικού οδηγού εκκίνησης Τotalu, αλλά και σε περιπτώσεις γωνιοκράνων το υαλόπλεγμα τοποθετείται μέχρι την ακμή της γωνίας του κάθε προφίλ.
 • Η βασική στρώση θα πρέπει να είναι ενισχυμένη με πλέγμα σε όλη την επιφάνεια μέχρι και τις γωνίες (σχ. 6.5).
 • Το πλέγμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει κοιλιές ή κυρτώσεις σε κανένα σημείο, και θα πρέπει να είναι βυθισμένο στη βασική στρώση τόσο, ώστε να καλύπτεται από πάχος τουλάχιστον 1mm της βασικής στρώσης Strong Bond.
 • Το αντιαλκαλικό πλέγμα θα πρέπει να εφάπτεται με τον οδηγό εκκίνησης στο κάτω μέρος του, και θα πρέπει να στρωθεί με το κατάλληλο υλικό στρώσης. Ακόμα θα πρέπει να είναι τόσο φαρδύ, ώστε να υπερκαλύπτει κατά 150mm την εξωτερική επιφάνεια των πλακών, όπως και τον μεταξύ τους αρμό, ο οποίος θα πρέπει να υπερκαλύπτει και το ένα και το άλλο κατά 100mm.
 • Η επίτευξη της τελικής επιφάνειας και κάποιες διορθώσεις επιπεδότητας και κάλυψης σημείων, όπου ‘‘αποκαλύπτεται’’ το πλέγμα γίνεται με την εφαρμογή μιάς ακόμη πολύ ψιλής στρώσης Strong Bond πάχους περίπου 0,5mm (την επόμενη ημέρα εφαρμογής της βασικής στρώσης). Στην περίπτωση εφαρμογής του οργανικού βασικού υλικού Total Bond σαν αντιρρηγματική στρώση δεν απαιτείται δεύτερη στρώση.
7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
 • Η τελική επιφάνεια μπορεί να είναι έγχρωμο επίχρισμα Flexoplaster ή Waterproof plaster ή ψηφιδωτή επιφάνεια GRANITE, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτηρίου.
 • Ο τρόπος προετοιμασίας των υλικών υπαγορεύεται από τις οδηγίες χρήσης που δίνει η παραγωγός εταιρεία Bioclima.
 • Η τελική στρώση εφαρμόζεται σε στεγνή και επίπεδη βασική στρώση, το νωρίτερο 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών που προηγούνται.
 • Οι προδιαγραφές του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaTotal απαιτούν, πρίν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος, να εφαρμόζεται το αστάρι ακρυλικής βάσης Plaster Primer με ρολό, το οποίο χρωματίζεται στην απόχρωση του τελικού επιχρίσματος (στην περίπτωση εφαρμογής του Total Bond δεν απαιτείται εφαρμογή του Plaster Primer).
 • Αν το απαιτούν οι προδιαγραφές του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης, εφαρμόζεται στρώση με αστάρι χρώματος Plater Primer με ρολό ή με βούρτσα.
 • Οι εμφανείς συνεκτικές επιφάνειες μπορούν να τελειώσουν σε ένα κύκλο εργασίας με συγκεκριμένο αριθμό εργατών.
  Η παύση των εργασιών είναι εφικτή στο σύνολο της ίδιας επιφάνειας, σε ακμές ή γωνίες.
 • Τα έτοιμα επιχρίσματα (FlexoPlaster και WaterProofPlaster) πρίν την χρήση τους συνιστάται να ανακατεύονται έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα.
 • Τα έτοιμα επιχρίσματα (FlexoPlaster & WaterProofPlaster) χρωματίζονται σε όλη την βεντάλια αποχρώσεων της Kraft που έχουν ένδειξη F.
 • Με δεδομένο ότι το τελικό επίχρισμα είναι και η εικόνα της οικοδομής και επειδή συνιστάται οι αρμοί διακοπής σε ενιαίες επιφάνειες να αποφεύγονται για αισθητικούς λόγους, είναι σημαντικός ο σωστός προγραμματισμός της εφαρμογής τους. Αρμοί διαστολής, σημεία με αρχιτεκτονικές εσοχές ή σκοτίες κλπ καλό θα είναι να θεωρούνται τα σημεία διακοπής εργασιών. Επίσης συνιστάται η εφαρμογή των τελικών επιχρισμάτων να ξεκινάει από τους πάνω ορόφους προς τους κάτω.
 • Το πάχος της τελικής επιφάνειας (εάν εφαρμοστεί έγχρωμος σοβάς) θα πρέπει να είναι όσο και η διάμετρος του κόκκου.
 • Συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής είναι απο 5ο – 30οC.
 • Καλό θα είναι η εφαρμογή των τελικών επιχρισμάτων να μην γίνεται υπό βροχή ή κάτω από πολύ δυνατό άνεμο και η οικοδομή να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία με την χρησιμοποίηση προστατευτικής λινάτσας.
 • Η αλλαγή χρωματισμού στην ίδια συνεκτική επιφάνεια θα πρέπει να γίνει με πηχάκια διαχωρισμού.
 • Η εφαρμογή χρώματος σε στεγνή επιφάνεια επιχρίσματος, μπορεί να γίνει με ρολό βαφής 24 ώρες τουλάχιστον μετά την εφαρμογή του.
 • Για την επίτευξη ενιαίου χρώματος τελικού επιχρίσματος, στη βαφή συνιστάται η χρήση υλικών της ίδιας σειράς.
 • Πριν την εφαρμογή συνιστάται η ανάμιξη του υλικού με μηχανικό αναδευτήρα (mixer) για την ομογενοποίηση του υλικού.
 • Η εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος γίνεται με μεταλλική ανοξείδωτη σπάτουλα.
8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 • Όλα τα υλικά που απαρτίζουν τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaTotal πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγωγού εταιρείας Bioclima.
 • Τα υλικά επικόλλησης με βάση το τσιμέντο (Strong Bond) και τα επιχρίσματα που παραλαμβάνονται σε ξηρά μορφή αποθηκεύονται σε ξύλινες παλέτες σε στεγνό περιβάλλον.
 • Τα επιχρίσματα και τα υλικά συγκόλλησης σε ρευστή μορφή αποθηκεύονται σε χώρους που προστατεύονται από τον παγετό και την απευθείας επαφή με το φως του ήλιου.
 • Τα αστάρια διείσδυσης και τα βασικά χρώματα αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, τις μηχανικές καταπονήσεις και την υπεριώδη ακτινοβολία.
 • Οι θερμομονωτικές πλάκες αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον σε όρθια θέση. Οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται από μηχανικές καταπονήσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και από οργανικούς διαλύτες.
 • Τα ρολά των υαλοπλεγμάτων θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον, να προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις πιέσεις από φορτία, που μπορεί να τους προκαλέσουν μόνιμες παραμορφώσεις. Συνιστάται να αποθηκεύονται σε όρθια θέση.
 • Τα βύσματα θα πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και την υπεριώδη ακτινοβολία.
 • Τα μεταλλικά προφίλ (γωνιόκρανα, μεταλλικό προφίλ εκκίνησης κλπ.) θα πρέπει να αποθηκεύονται κατά μήκος σε επίπεδες παλέτες. Τα προφίλ από PVC με πλέγμα, πρέπει να προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία.
9. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ

 

 • Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αποτελούν την ιδανική λύση για τα προβλήματα της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, της παράτασης της ζωής ενός κτηρίου κλπ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η εφαρμογή των συστημάτων αυτών, αφού ένα λάθος μπορεί να κοστίσει σημαντικά και η επένδυση, που θα κάνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, να μην έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η εφαρμογή των συστημάτων εξωτερικών θερμομονώσεων είναι απλή και εύκολη, αρκεί να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από τον εργολάβο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αρχική μελέτη του κτηρίου και συγκεκριμένα στη μελέτη των απωλειών. Θα πρέπει να υπολογιστούν προσεκτικά από έμπειρο μηχανικό, όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια, οι απώλειες που αφορούν στην τοιχοποιία, στα ανοίγματα, στις ραφές κλπ. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση του κτηρίου, η κλιματική ζώνη της περιοχής, η γειτονεία του με άλλα κτήρια, ο προσανατολισμός του, το σχήμα και οι διαστάσεις του.
 • Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και το συνεργείο εφαρμογής. Το κάθε κτήριο έχει τη δική του ιδιομορφία και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη υπευθυνότητα και προσοχή. Όλες οι φάσεις εφαρμογής θα πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια και με την ίδια σοβαρότητα. Τυχόν βιαστικές και επιπόλαιες λύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές αστοχίες και σε καταστάσεις που δύσκολα διορθώνονται. Αντίθετα ένα έμπειρο συνεργείο, που θα προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια θα φτάσει εύκολα στο επιθυμητό αποτέλεσμα αποφεύγοντας τα όποια προβλήματα, όπως ρηγματώσεις, υγρασία, αποκόλληση σοβά, χρωματικές σκιές, διαφορετικούς χρωματισμούς, επιφανειακές ανωμαλίες κλπ. Τα υλικά του συστήματος που χρησιμοποιούνται έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά στην ανάμιξη, στο χρόνο και στον τρόπο εφαρμογής, στις θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής, στον χειρισμό και στα υπόλοιπα που επιβάλλει ο παραγωγός. Η μη τήρηση των πιο πάνω προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο αποτέλεσμα.
 • Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται πιστοποιημένα συστήματα και όχι μεμονωμένα υλικά που απαρτίζουν αντίστοιχα συστήματα. Η σωστή συνεργασία των υλικών και ως εκ τούτου ο σταθερός συντελεστής αποδοτικότητάς τους, εγγυώνται την γρηγορότερη και σωστότερη επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η ποιοτική βελτίωση του κτηρίου.
 • Η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται τη μη ισχύ των εγγυήσεων.