Η DRUCKFARBEN HELLAS Α.Ε.Β.Ε, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει οικοδομικά και βιομηχανικά χρώματα και θέτει σαν στόχο την επίτευξη αναβαθμισμένων και ανταγωνιστικότερων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οργανώνει με μεθοδικότητα και επιμέλεια το σύνολο των τμημάτων της και με την ευρεία συμμετοχή όλου του Ανθρώπινου δυναμικού της, εδραιώνει την υλοποίηση του Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας.

Η πολιτική της DRUCKFARBEN HELLAS, είναι:

  • Να παρέχει στους πελάτες της σταθερό ποιοτικά – σε βάθος χρόνου – προϊόν, που να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί τις δεδομένες ή συναγόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες τους.
  • Να ανταποκρίνεται το κόστος των προϊόντων της σε αυτό που οι πελάτες αναγνωρίζουν σαν εύλογο για τα προϊόντα που αγοράζουν, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Να βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων της και την Περιβαλλοντική της επίδοση, με στόχο την παροχή στους πελάτες της, καλύτερων προϊόντων, με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση όλου του Ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Να μειώνει το συνολικό κόστος παραγωγής, χωρίς καμία ποιοτική παραχώρηση, ώστε να παραμένει εύρωστη και ανταγωνιστική στις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες αγοράς.
  • Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετρηθεί το αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης της Εταιρείας για διαρκή βελτίωση, αλλά και συγχρόνως να αποκτηθεί ένα ισχυρό εργαλείο βοήθειας σταθερότητας και αύξησης της ποιότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης, η DRUCKFARBEN HELLAS Α.Ε.Β.Ε μελέτησε και εγκατέστησε ένα Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015.